MSc diplomamunka témajavaslatok

BERKI MÁRTON

Városföldrajzi témák

 • A Chicagói Iskola etnográfiai munkásságának bemutatása
 • Henri Lefebvre és a tértermelés koncepciója
 • A Los Angelesi Iskola munkásságának bemutatása
 • Különböző országok lakásépítési tendenciáinak összehasonlítása
 • Az összehasonlító városkutatás (comparative urbanism) irányzata
 • A bolygóméretű urbanizáció (planetary urbanization) koncepciója

 Kulturális földrajzi témák

 • A Berkeley Iskola klasszikus kulturális földrajzának bemutatása
 • Az új kulturális földrajz (new cultural geography) bemutatása
 • Kulturális földrajz a reprezentáción túl
 • Az érzelmek, az affektus és a (kulturális) földrajz
 • A kulturális földrajz újramaterializálódása
 • Deleuze, Guattari és a földrajz
 • A metal zene és a földrajz

BALOGH PÉTER

Politikai földrajzi témák

 • Geopolitikai diskurzusok előzményei, formái és hatásai
 • Térfogalmak, tér-képzetek, térkategóriák geopolitikai hatásai
 • A kül- és a belpolitika egymásra való kölcsönhatásai
 • A magyar külpolitikát alátámasztó tér-képzetek, felfogások
 • Közép- és kelet-európai geopolitika és szövetségek
 • Geopolitikai konfliktusok előzményei, formái és hatásai
 • Geoökonómiai viszonyok átrendeződései, változásai
 • Centrum–periféria és hatalmi viszonyok a geopolitikában
 • Geopolitikai elméletek: klasszikus és kritikai geopolitika
 • A geopolitikai gondolkodás történelme, jelene, jövője

FARKAS GYÖRGY

 • Népesedési folyamatok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása. (Választott régió, ország, országcsoport.)
 • Etnikai, vallási és kulturális gyökerű konfliktusok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása.
 • Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában. (Választási földrajz, államközi kapcsolatok, stb.)
 • Határ menti együttműködés, ill. regionális elemzések a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben.
 • Történeti földrajzi elemzések a Kárpát-medencében.
 • Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek.

GORDOS TAMÁS

 • A területfejlesztés eszközrendszerének változása
 • A közép-magyarországi régióban kirajzolódó fejlettségi „köztes zóna” gazdasági – társadalmi elemzése
 • A városfejlesztés nemzetközi és hazai példái (Főutca programok)
 • Szociális városrehabilitáció hazai megközelítéseinek összehasonlítása

GYŐRI RÓBERT

 • A magyar és az egyetemes földrajztudomány története a XIX. század derekától a XX. század közepéig
  Egyes irányzatok részletes bemutatása, geográfusok életművének mérlegre tétele, egyes központi fogalmak fejlődéstörténetének kutatása.
 • Magyarország történeti földrajza a XIX–XX. században.
  A magyarországi térszerkezet történeti változásának elemei, egyes tájak, térségek történeti földrajzi problémáinak elemző bemutatása.
 • Magyarország településföldrajza.
  A mai magyar településhálózat elemeinek, szerkezetének változása; aprófalvak, aprófalvas térségek jövője, a vidéki szuburbanizáció térformáló szerepe. A kevésbé ismert szórványtelepülések (nagybirtokos major, szőlőhegy stb.) jelenlegi helyzete.

GYURIS FERENC

 • Az USA-hoz/Kínához/Oroszországhoz kötődő társadalmi, gazdasági téma vizsgálata (akár ezeknek az országoknak belső folyamatai, akár nemzetközi gazdasági jelenlétük jellemzői, következményei)
 • A globális gazdasági erőviszonyok és egyenlőtlenségek változásai (pl. gazdasági teljesítmény, külkereskedelem, FDI)
 • A nemzetközi geopolitikai rivalizálás új terepei (pl. infrastruktúra-fejlesztési, egészségügyi, űripari, oktatási-kulturális projektek)
 • Új gazdasági ágazatok globális gazdaságföldrajza (pl. műhúsipar, kriptovaluták)
 • Közjavak egyenlőtlen földrajza (pl. közterek, közszolgáltatások)
 • A tudás földrajza (pl. iskolák, egyetemek, tudományos tudás, céges tudás létrehozásának, mobilitásának és alkalmazásának földrajzi különbségei)
 • A földrajztudomány története és történeti földrajza (kiemelten: hazai folyamatok beágyazottsága a nemzetközi trendekbe) 

JANKÓ FERENC

 • Településföldrajzi, településszerkezeti, településmorfológiai vizsgálatok
 • A turizmus és a településfejlődés tájátalakító hatásai
 • Választási földrajzi elemzések
 • Helyi környezeti konfliktusok terepi feltárása
 • Környezeti viták a tudományban
 • Az éghajlatváltozás ügye a társadalomban - érzékelés és adaptáció kérdései
 • Valóságteremtő, valóságformáló gyakorlatok elemzése a gazdaságban, társadalomban (adott tájakról, földrajzi helyekről folyó tudományos, szakmai vagy közéleti diskurzusok elemzése)
 • Földrajzi tudáslétrehozás történeti megközelítésben

KUKELY GYÖRGY

Iparföldrajzi vizsgálatok

 • A magyar ipar területi szerkezetének vizsgálata
 • A gazdasági válság hatása a magyar ipar területi szerkezetére
 • A K+F változó szerepe a magyar iparban

Szakpolitikák területi hatásainak vizsgálata

 • Iparpolitika a 21. században – létezik-e Magyarországon?
 • A gazdaságpolitika területi hatásainak vizsgálata
 • A vállalkozásfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A területfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A településfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A gazdaságfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben

Közlekedésfejlesztés

 • A közlekedésfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben
 • A kerékpáros közlekedés vizsgálata európai összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés szerepe a közlekedéspolitikában nemzetközi összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés a településfejlesztésben (esettanulmányok)

Kína mint a világgazdaság mozgatórugója

 • Kína szerepe a világgazdaság átalakulásában
 • A kínai gazdasági fejlődés hatása a magyar gazdaság átalakulására  

TOLNAI GÁBOR

 • Változó hangsúlyok a budapesti városfejlesztésben és -rendezésben
 • Kelet-közép-európai városok barnamezős vagy vízparti fejlesztéseinek összehasonlítása
 • Geoinformatika alkalmazási lehetőségei a településkutatásban

------------------------------------------------------------------------

Külső témavezetők:

ERŐSS ÁGNES (ELKH, CSFK Földrajztudományi Intézet, eross.agnes@csfk.org)

 • A transznacionális migráció jellemzői Közép-Kelet-Európában
 • A migráció és helyben maradás (immobilitás) gender és generációs aspektusai
 • A szimbolikus tér, térpercepciók és térfoglalások többnemzetiségű városi terekben (pl.: köztérnevek, szobrok, ellenakciók)
 • Emlékezetpolitika, örökségesítés és ezek térbeli vonatkozásai
 • A Kaukázus társadalomföldrajza

JASCHITZ MÁTYÁS (CESCI, matyas.jaschitz@cesci-net.eu)

 • Határtudomány és határföldrajz a területfejlesztésben

SZABÓ BALÁZS (ELKH, CSFK Földrajztudományi Intézet, szbazs@gmail.com)

 • Budapesttel kapcsolatos városföldrajzi témájú dolgozatok: elsősorban a társadalmi, lakáspiaci, városfejlesztési kérdések elemzése a főváros egészén vagy annak egy részén keresztül.
 • Választásföldrajzi témák, egy-egy város, régió vagy ország politikai preferenciáinak területi jellemzőinek elemzése.

TÁTRAI PATRIK (ELKH, CSFK Földrajztudományi Intézet, tatraipatrik@gmail.com)

 • Népesedési folyamatok a határon túli magyar közösségekben
 • Kárpátalja: migrációs és népesedési folyamatok, interetnikus viszonyok földrajzi vizsgálata
 • Magyar szórványok a Kárpát-medencében
 • Etnikai identifikáció, klasszifikáció, kategorizáció földrajzi vizsgálata, különös tekintettel a roma népességre
 • Etnikai térképezés: történeti aspektusok, jelenlegi tendenciák, társadalmi beágyazottság
 • Kritikai kartográfia: a térképezés és a hatalom viszonya konfliktuszónákban
 • Politikai földrajz: választási földrajzi témák, nemzetpolitikai elemzések választott Kárpát-medencei régióban
 • Komplex etnikai földrajzi vizsgálatok: az íróasztaltól a terepig

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!

 

Tolnai Gábor |