Változó megközelítések a területi egyenlőtlenségek kutatásában

OktatóGyuris Ferenc

A kurzus a térbeli egyenlőtlenségek okait és szabályszerűségeit taglaló legfontosabb elméleti koncepciókról ad áttekintést, akár a geográfia, közgazdaságtan, szociológia, politikatudomány vagy egyéb diszciplína keretein belül fogalmazódtak azok meg. A vállalkozás egyik célja, hogy minél teljesebb, naprakész bemutatását adja a problémakör megközelítési lehetőségeinek, méghozzá azok erősségeinek és gyenge pontjainak egyidejű azonosításával. Másrészt a tárgy keretén belül részletesen szemügyre vesszük az egyes koncepciók keletkezésének körülményeit. Megvizsgáljuk, milyen politikai motivációk befolyásolták a koncepciók megalkotóit, és hogy utóbbiak mennyiben igazították hozzá koncepcióikat politikai nézeteikhez, esetenként akár az empirikus eredmények és az azok által sejtetett összefüggések ellenében is.

Az előadások anyaga jórészt a vonatkozó egyetemi képzési programokban csak felületesen, vagy egyáltalán nem említett ismereteket tartalmaz, ugyanakkor a kurzus felépítésénél fogva ezek eredményes elsajátításához nem feltétlenül szükséges komolyabb előképzettség.

A kurzusra 90 perces foglalkozások keretében kerül sor. Az órák egy-egy témakört dolgoznak föl, jellemzően olyan módon, hogy az oktató előadás formájában ismerteti a térbeli egyenlőtlenségek kutatásának fő megközelítésmódjait és módszereit, illetve – szemináriumi jelleggel – ezeknek a megvitatására kerül sor a hallgatósággal.

A tárgy szóbeli vizsgával zárul, ennek eredménye adja a félévi osztályzatot.

A kurzus a következő témákat öleli fel:

  1. Tantárgyi bevezető, a tematika és a teljesítési kritériumok megbeszélése. A társadalmi és a térbeli munkamegosztás, mint a térbeli egyenlőtlenségek kialakulásának okai
  2. Morálstatisztikai megközelítés: az iskolázottság és a szegénység térbeli egyenlőtlenségeinek kapcsolata
  3. Klasszikus marxizmus és marxizmus-leninizmus: a kapitalista rendszerek „egyenlőtlen fejlődésének” okai
  4. Korai hidegháborús amerikai koncepciók: a térbeli egyenlőtlenségek jelentősége a kapitalista gazdaság és a liberális demokrácia keretei között
  5. A neoklasszikus gazdaságtan koncepciója a térbeli egyenlőtlenségekről
  6. Polarizációelméletek: a gazdasági polarizálódást követő térbeli kiegyenlítődés lehetőségei
  7. A térbeli egyenlőtlenségek társadalmi, gazdasági, politikai jelentőségének újraértelmezése a posztfordista világ keretei között
  8. Neoliberális megközelítések: a térbeli egyenlőtlenség, mint a verseny és a növekedés szükségszerű, sőt előnyös velejárója
  9. Függőségelméletek: a térbeli egyenlőtlenség, mint a globális hatalmi függési viszonyok leképeződése
  10. Neomarxizmus és az „egyenlőtlen földrajzi fejlődés” gondolata: a térbeli egyenlőtlenségek politikai gazdaságtanának kortárs értelmezései

A számonkérés kizárólag az előadások anyagára terjed ki. A téma iránt még részletesebben érdeklődők számára jó szívvel ajánlott, de a kurzus teljesítéséhez nem kötelező idegen nyelvű olvasmányok:

1. Gyuris F. (2014). The Political Discourse of Spatial Disparities: Geographical Inequalities Between Science and Propaganda. Cham: Springer. 381 p.

Ingyenesen letölthető: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01508-8

2. Gyuris F. (2017). Urban inequality: Approaches and narratives. In U. Gerhard, M. Hoelscher & D. Wilson (Eds.) Inequalities in Creative Cities: Issues, Approaches, Comparisons. New York, NY: Palgrave Macmillan. pp. 41–76.

Ingyenesen letölthető: https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-349-95115-4_3

Tolnai Gábor |