Teleki Pál és Fodor Ferenc földrajzi munkássága

Oktató: Győri Róbert

Kurzusleírás:

Ez a kurzus a hagyományos szövegolvasó szemináriumok sorába illeszkedik. Elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Teleki Pál és Fodor Ferenc életművével és képet kapjanak a két világháború közti földrajzról. Nem véletlen, hogy a két geográfus életpályájával nem csak a tudománytörténet, hanem a köztörténet is foglalkozik: Magyarországon a földrajz és a politika kapcsolata talán soha nem volt olyan erős, mint a Trianont követő évtizedekben. A szeminárium arra is törekszik, hogy ezt a sokoldalú kapcsolatot bemutassa. Mindkét geográfus kötődik az Eötvös Collegiumhoz, Teleki a Collegium kurátora, Fodor pedig a földrajzi műhely vezetője volt a két világháború között, ezért az Eötvös collegiumi földrajzi képzés történetének is időt szentelünk.  

A szemináriumi munka a két geográfus szövegeinek tanulmányozására épül, de röviden foglalkozunk a recepciótörténettel is. A félév elején először Teleki és Fodor életpályáját ismerjük meg, majd egy-egy fontos szöveg elemzésével ismerkedünk meg Teleki és Fodor földrajzi hitvallásával. Ezt követően mindenki kiválaszt egy monográfiát a két geográfus munkái közül, amit referátum formájában bemutat. A félév második felében minden alkalommal két referátumra kerülne sor. A szeminárium lezárásaként egy dolgozat születne, amely vagy egy kötet átfogó bemutatását vagy pedig egy kérdés részletesebb kimunkálását tűzi ki céljául. A dolgozat megírásánál nagy hangsúlyt kap a formai követelmények betartása (pl. a hivatkozás, irodalomjegyzék-készítés), illetve a tanulmány-készítés technikájának elsajátítása.

 

Az áttekintendő kérdések a következők lesznek:

1. Óramegbeszélés.

2. Teleki Pál életútja.
ABLONCZY Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Bp. 2005.
vagy
ABLONCZY Balázs: A miniszterelnök élete és halála (Teleki Pál, 1879–1941). Jaffa Kiadó, Bp. 2018.

3. Fodor Ferenc életútja.
GYŐRI Róbert – JOBBITT, Steven (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2016.
a kísérőtanulmánnyal együtt:
JOBBITT, Steven – GYŐRI Róbert: Fodor Ferenc: egy magyar geográfus a XX. század első felében In: GYŐRI Róbert – JOBBITT, Steven (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2016. pp. 9–38.

4. Teleki földrajza.
TELEKI Pál: A gazdasági földrajz célja és jelentősége. Kertész József Könyvnyomdája, Bp. 1912. pp. 19–28.
TELEKI Pál: Táj és faj. Turán 5. 1. pp. 17–30. vagy In: TELEKI Pál: Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris Kiadó, Bp. 2000. pp.   14–26.
TELEKI Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai I-II. Centrum Kiadóvállalat Rt., Bp. 1936. A Táj [I. pp. 289–301.], illetve a Városiasodás [II. pp. 590–652.] fejezet. Ez előbbi fejezet rövidítve megjelent még: Földrajzi Közlemények 2001. 1–2. pp. 45–50.)

5. Fodor földrajza.
FODOR Ferenc: Egy palócfalu életrajza (Nagyvisnyó). Gazdaság-földrajzi Gyűjtemény II. Athenaeum, Bp. 1930.
JOBBITT, Steven: Emlék Szatmárról – emlék Fodor Ferencről. Az emlékezés és az identitás földrajza Fodor Ferenc: „Szatmár földje, Szatmár népe, Szatmár élete” című művében. Földrajzi Közlemények, 2013. 4., 385-398.

6–10. Teleki és Fodor monográfiái. (Referátumok).
TELEKI Pál: A földrajzi gondolat története. (Második kiadás.) Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996. (Első kiadás: 1917. Javallott ezt forgatni.)
TELEKI Pál: Amerika gazdasági földrajza. Bp. 1922.
TELEKI Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai I-II. Centrum Kiadóvállalat Rt., Bp. 1936.
TELEKI Pál: Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris Kiadó, Bp. 2000.

FODOR Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Bp. 1924.
FODOR Ferenc: A Szörénység tájrajza. Gazdaság-földrajzi Gyűjtemény VI. Athenaeum, Bp. 1930.
FODOR Ferenc: Bevezetés a gazdasági földrajzba. Szent István Társulat, Bp. 1933.
FODOR Ferenc: Magyar föld – magyar élet. A Szent István Társulat Kiadása, Bp. 1937.
FODOR Ferenc: Az elnemsodort falu. Athenaeum, Bp. 1942.
FODOR Ferenc: A Jászság életrajza. Szent István Társulat, Bp. 1942.
FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1951. Kiadta: MTA FKI, Bp. 2006 (szerk.: DÖVÉNYI Zoltán) (Javasolt szövegrész: pp. 119–285.)
FODOR Ferenc: Szatmár földje és népe. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1954.
FODOR Ferenc: A magyar lét földrajza. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1948.
FODOR Ferenc: Teleki Pál. (Kézirat.) Kiadta: Mike és Társa Antikvárium, Bp. 2001.

11. Teleki és Fodor recepciója

Földrajzi Közlemények 1939. 4. (Gróf Teleki Pál ünnepi füzet.)
Földrajzi Közlemények 2001. 1–2. (Teleki Pál emlékezete.)
ABELLA Miklós: Vita Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságáról. Földrajzi Értesítő 1956. 4. pp. 456–462.
HAJDÚ Zoltán: Geográfus politikus, avagy politikus geográfus? A tudomány és a politika kölcsönhatás Teleki Pál életművében. Földrajzi Közlemények 1992. 1–2. pp. 1–10.
HAJDÚ Zoltán: Gróf Teleki Pál földrajztudományi munkássága. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium. 1996.
HAJDÚ Zoltán: Teleki Pál tájelméleti munkásságaFöldrajzi Közlemények 2001. 1–2. pp. 51–64.
KOCH Ferenc: Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. MTA Társ.-Tört. Tud. O. Közl. VIII/1. 1956. pp. 89–122. (Különlenyomatban is, hozzászólásokkal együtt!)
KUBASSEK János: Teleki Pál, a magyar politikai földrajz atyja. Magyar Tudomány 2011. 8. pp. 987–996.
SEEGEL, Steven: Map Man – Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central Europe. University of Chicago Press, Chicago – London, 2018.
FODOR Ferencné FENCZIK Vira: Fodor Ferenc geográfus életének főbb eredményei és állomásai. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1963.
GYŐRI Róbert: (szerk.): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban. Eötvös Collegium, Budapest 2014.
HAJDÚ Zoltán: Fodor Ferenc a geográfus. In: FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. MTA FKI, Bp. 2006 (szerk.: DÖVÉNYI Zoltán) pp. XI–XLII.
PROBÁLD Ferenc: Egy elfeledett geográfus lappangó műve: A magyar lét földrajza. Földrajzi Közlemények (136.) 2012. 4. pp. 453–458.
JOBBITT, Steven (2011): Memory and Modernity in Fodor’s Geographical Work on Hungary. In: Steven, Tötösy de Zepetnek - Louise O. Vasváry (eds): Comparative Hungarian Cultural Studies. Purdue University Press, West Lafayette, pp. 59-71.
TILKOVSZKY Lóránt: Fodor Ferenc és Teleki Pál. A „bujdosó könyv” történetéhez. FODOR Ferenc: Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv.” Mike és Társa Antikvárium, Bp. 2001. pp. 503–553.

Tolnai Gábor |