Szlovákia általános földrajza és a szlovákiai kisebbségek etnikai földrajza

OktatóFarkas György

Tantárgy típusa: speciális kollégium
Teljesítés típusa: kollokvium
Kredit + heti óraszám: 2 + 2
Képzés + ajánlott félév: BSc II-III. év, MSc I-II. év.

Oktatás célja:

Szlovákia általános földrajzi sajátosságainak, az ország regionális tagoltságának, valamint a tagoltság alakulását befolyásoló népesedési és gazdasági folyamatok és azok hátterének ismertetetése; a Szlovákiában élő nemzetiségek, etnikai kisebbségek etnikai földrajzának, társadalmi-gazdasági helyzetének, demográfiai folyamatainak és etnikai térszerkezetének bemutatása.

Kurzusleírás:

A kurzus három részből áll.

Az első rész Szlovákia általános földrajzával foglalkozik; a természet- és társadalomföldrajz bizonyos szempontjai szerint mutatja be az országot. Az anyag a szlovákiai földrajztudomány térszemléletének ismertetésre törekszik: a legfontosabb, az ottani egyetemi oktatásban is alkalmazott tájfelosztási koncepciók és azok tudománytörténeti hátterének valamint természetföldrajzi alapjainak felvázolásával; az ország jellemző területi fejlődésbeli egyenlőtlenségei okainak és alakulásának szlovákiai értelmezéseivel; a népesedési folyamatok regionális hátterének elemzésével.

A második részben áttekintjük a szlovákiai nemzetfelfogás(ok)ra jellemző történelemszemléletek alapjait, azok területi vonatkozásait, eszmei hátterét és eltéréseit a „közös” történelem „magyar” értelmezéseitől.

A harmadik rész a szlovákiai etnikai kisebbségekről szól: áttekintjük történeti, területi, társadalmi és népesedési jellemzőiket; társadalmi, politikai, gazdasági „súlyuk” függvényében ismertetjük a magyar, roma és egyéb kisebbségi csoportok múltját, jelenbeli térbeli és társadalmi tagoltságát, kitekintéssel lehetséges jövőjük alakulására is a szlovákiai társadalmon belül.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Írásbeli vizsga (tesztlap) a félév anyagából; az előadásokon elhangzottak és a tanszéki honlapról letölthető .ppt fájlok alapján.

Kötelező irodalom:

Bulla Béla – Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza. The Geography of the Carpathian basin. [1947] Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest, 1999. (Kocsis Károly „Társadalom és gazdaság napjainkban a Kárpát-medencében” c. tanulmányával.)

Kováč, Dušan: Szlovákia története. Kalligram, 2011.

Tolnai Gábor |