Mendöl Tibor és kortársai

Oktató: Győri Róbert

Kurzusleírás:

Ez a kurzus a hagyományos szövegolvasó szemináriumok sorába illeszkedik. Célja egyrészt az, hogy a hallgatók megismerkedjenek Mendöl Tibor életművével, másrészt pedig az, hogy egy geográfus életpályájának feltárásán keresztül sajátos áttekintést adjon a XX. századi magyar földrajztudomány történetéről. Ezért tartom fontosnak, hogy Mendöl mellett tanárait, pályatársait is bemutassam, és a különböző tudománytörténeti interpretációkat is elemezzük. A gazdag irodalomjegyzékből válogatva a hallgatóknak óráról-órára egy-egy tanulmányt, monográfiát vagy Mendöl munkásságát bemutató értékelést kell elolvasniuk; majd a szeminárium lezárásaként egy 7-8 oldalas dolgozatot kell beaniuk, amely egyetlen kérdés részletesebb kimunkálását tűzi ki céljául. Az elolvasandó anyagok jelentős részét igyekszem elektronikus formában hozzáférhetővé tenni. A dolgozat megírásánál nagy hangsúlyt kap a formai követelmények betartása (pl. a hivatkozás, irodalomjegyzék-készítés), illetve a tanulmány-készítés technikájának elsajátítása.

Tematika:

  1. A XX. század első felének geográfiája: nemzetközi kitekintés. A regionális földrajz fénykora.

LIVINGSTONE, David N.: The Geographical Tradition. Blackwell Publishing, Oxford 1992. pp. 260–303.

  1. A magyar geográfia az emberföldrajz előtt. A magyar és az európai földrajztudomány a XIX. század végén. A századforduló vitái. Teleki Pál és magyar emberföldrajz kialakulása. Kísérlet a földrajzi dualizmus feloldására.

LÓCZY Lajos: Elnöki jelentés az 1905. évről. Földrajzi Közlemények 1906. (XXXIV. évf.) pp. 112–123.

CZIRBUSZ Géza: A nemzeti művelődés geográfiája és a geografiai fatalisták. Eggenberger-féle Könyvkiadóvállalat, Bp. 1912. pp. III–VI.; 242–246., 249–251.

TELEKI Pál: A földrajzi gondolat története. (Második kiadás.) Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996. pp. 17–21.

TELEKI Pál: A gazdasági földrajz célja és jelentősége. Kertész József Könyvnyomdája, Bp. 1912. pp. 19–28.

HAJDÚ Zoltán: A magyar földrajztudomány és a trianoni békeszerződés. 1918–1920. In: Kisebbségkutatás. 2000. 9. pp. 224–233.
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00006/4.htm

  1. Mendöl tanárai és kortársai. Az Eötvös Collegium műhelye. Fodor Ferenc, Bulla Béla és Kádár László.

GYŐRI Róbert: Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban – régen és ma. In: GYŐRI Róbert (szerk.): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban. Eötvös Collegium, Bp. 2014. pp. 7–42.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/foldrajzosok.pdf

JOBBITT, Steven – GYŐRI Róbert (2016): Fodor Ferenc: egy magyar geográfus a XX. század első felében. In: GYŐRI Róbert – JOBBITT, Steven (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 7–38.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/08/FodorFerenc.pdf

BULLA Béla: A Keszthelyi-hegység földrajza. Földrajzi Közlemények 1928. (LVIII. évf.) pp. 1–29.

KÁDÁR László: A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei. A magyar táj- és népismeret könyvtára 3. Országos Táj- és Népkutató Intézet, Bp. 1941.

       4-5. A pálya indulása. Mendöl doktori értekezése és a Táj és ember.

MENDÖL Tibor: Szarvas földrajza. Tisza István Tud. Társ., Debrecen 1928.

MENDÖL Tibor: Táj és ember (Az emberföldrajz áttekintése) Magyar Szemle Társaság, Bp. 1932.

  1. Mendöl településfölrajza I. A funkcionális morfológia módszere.

MENDÖL Tibor: Városaink valódi nagysága és a helyzeti energiák típusai. Földrajzi Közlemények 1935. (LXIII. évf.) pp. 361–368.

MENDÖL Tibor: A helyzeti energiák és egyéb tényezők szerepe városaink valódi nagyságában és jellegébenFöldrajzi Közlemények 1936. (LXIV. évf.) pp. 98–109.; 121–133.

BECSEI József: Egy magyar klasszikus városszerkezeti modell (Mendöl Tibor településmorfológiája). Földrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) 1–2. pp. 47–64.

JANKÓ Ferenc: A települések belső szerkezetének vizsgálata: a „Mendöl-módszertől” a szociálgeográfiáig Földrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) 1–2. pp. 15–30.

  1. Mendöl településfölrajza II. A Mendöl-Erdei vita.

MENDÖL Tibor: Néhány szó az alföldi város kérdéséhezFöldrajzi Közlemények 1939. (LXVII. évf.) pp. 217–232.

ERDEI Ferenc: A tanyás település földrajzi szemléleteFöldrajzi Közlemények 1941. (LXXI. évf.) pp. 78–95.

MENDÖL Tibor: Megjegyzések Erdei Ferenc "A tanyás települések földrajzi szemlélete" c. cikkéhezFöldrajzi Közlemények 1941. (LXXI. évf.) 69. pp. 113–115.

TIMÁR Lajos: Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitái a magyar városról. Századok 1995. (CXXIX. évf.) pp. 617–628.

  1. Mendöl történeti földrajza.

MENDÖL Tibor: Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 312–334.

BULLA Béla: Hazai történeti földrajzunk múltja, jelene és feladataiIn: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 73–106.

MENDÖL Tibor: Az új települési rendIn: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet. IV. köt. (Barokk és felvilágosodás) Magyar Történelmi Társulat, Bp. é.n. pp. 167–189.

GYŐRI Róbert: Mendöl Tibor és a magyar történeti földrajzFöldrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) 1–2. pp. 103–116.

      9-10. Mendöl a második világháború után.

GYIMESI, Zoltán (2014): The Contested Post-Socialist Rehabilitation of the Past: Dual Narratives in the Republishing of Tibor Mendöl’s Introduction to Geography. Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, 7. pp. 242–273.
http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/172/229

GYŐRI Róbert: A múlttal való tudományos leszámolás – Eötvös collegista geográfusok az 1950-es években. In: HORVÁTH László – LACZKÓ Krisztina – TÓTH Károly – PÉTERFFY András (szerk.): Lustrum: Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, Bp. 2011. pp. 288–311.
http://cseri.web.elte.hu/lustrum/GyoriRobert_Geograf.pdf

MENDÖL Tibor: A szocialista településföldrajz problémái. MTA Társadalom- és Történettudományi Osztályának Közleményei 1954. (V. évf.) pp. 599–627.

ABELLA Miklós: Ankét a településföldrajz helyzetéről és feladatairól. Földrajzi Értesítő (X. évf.) 1. pp. 121–127.

MENDÖL Tibor: A földrajztudomány története az ókortól napjainkig. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 1999. (Első kiadás 1951.)

MENDÖL Tibor: Néhány szempont a hazai településhálózat vizsgálata, településeink osztályozása és elhatárolása kérdésében. Földrajzi Értesítő 1967. (XVI. évf.) pp. 107–117.

  1. A nagy szintézisek. A Kárpát-medence földrajza és az Általános településföldrajz.

MENDÖL Tibor: Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Bp. 1963. pp.

BULLA Béla – MENDÖL Tibor: A Kárpát-medence földrajza. Lucidus Kiadó, Bp. 1999. (Első kiadás: 1947.)

TOLNAI Gábor: Mendöl Tibor Általános településföldrajz című munkája a hazai és nemzetközi településföldrajz kontextusában. In: GYŐRI Róbert (szerk.): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban. Eötvös Collegium, Bp. 2014. pp. 121–128.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/foldrajzosok.pdf

  1. A Mendöl tanítványok. Lettrich Edit, Major Jenő, (Wallner Ernő), Száva-Kovács Endre.

LETTRICH Edit: Kecskemét és tanyavilága. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968.

MAJOR Jenő: A magyar városhálózatról. Településtudományi Közlemények 1964. 16. pp. 32–65.

WALLNER Ernő: Paks településképeFöldrajzi Közlemények 1958. 1. pp. 1–26.

  1. Interpretációk I. Mendöl értékelése a ’80-as évek végéig.

DÖVÉNYI Zoltán: Mendöl Tibor gyermek- és ifjúkora. Békési Élet 1980. (XV. évf.) pp. 413–416.

FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. MTA FKI, Bp. 2006. pp. 688–690.

LETTRICH Edit: Mendöl Tibor szerepe és jelentősége a magyar geográfiában. Békési Élet 1980. (XV. évf.) pp.  417–425.

SOMOGYI Sándor: Mendöl Tibor emlékezeteBékési Élet 1980. (XV. évf.) pp. 434–439.

WALLNER Ernő: Emlékezés Mendöl Tiborra. Földrajzi Közlemények 1976. (C. évf.) pp. 173–186.

  1. Interpretációk II. Mendöl és a mai geográfia.

ANTAL Zoltán – PERCZEL György: Szemelvények tanszékünk történetéből. In PERCZEL György – SZABÓ Szabolcs (szerk.): 100 éve született Mendöl Tibor. Trefort Kiadó, Bp. 2005. pp. 13–53.

ANTAL Zoltán: Az általános gazdasági földrajz hazai megalapozói: Teleki Pál, Mendöl Tibor és Markos György. In BLAHÓ János – TÓTH József (szerk.): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára, Orosháza – Pécs. pp. 22–39.

GYŐRI, Róbert: Tibor MendölIn: Hayden, LORIMER – Charles, W. J. WITHERS (eds.): Geographers: Biobibliographical Studies. Vol. 28. Contiuum, London 2009. pp. 39–54.

KOVÁCS Zoltán: Előszó (A ’Földrajzi Közlemények’ Mendöl számához.) Földrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) p. 1.

PERCZEL György: Mendöl Tibor életéről, munkásságáról. In: Mendöl Tibor: A földrajztudomány az ókortól napjainkig, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2005. pp. 259–262.

PROBÁLD Ferenc: Mendöl Tibor munkássága és szellemi öröksége. Földrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) pp. 7–14.

Tolnai Gábor |