A posztszovjet térség etnikai kisebbségei

Oktató: Bottlik Zsolt

Kurzusleírás:

Az Oroszországon kívüli európai poszt-szovjet térség a Szovjetunió felbomlásával, és a bipoláris világrend megszűnésével geopolitikai vákuumba került, majd egyfajta pufferzónává vált az európai integráció és az újjászerveződő orosz állam között az 1990-es években. A kutatócsoportunk által vizsgált európai posztszovjet térség pufferzóna-helyzete nem új keletű.

A 2004-es bővítéssel ez a terület az Európai Unióval közvetlenül határos térséggé vált. Ennek az új geopolitikai szituációnak a következményeként a magyar közvélemény és a politikai elit számára szintén érzékeny pontnak számít e térség helyzete. A rendszerváltás előtti évtizedek kényszerű kapcsolatai, a stratégiai fontosságú energetikai hálózatok mellett a térségben élő kárpátaljai magyar lakosság miatt áll a figyelem középpontjában. Az elmúlt évek globális válságjelenségei után felértékelődő keleti kapcsolatok, a hazai politikában is megfigyelhető „Eastern Partnership” szintén előtérbe helyezi a területet történéseit.

A térséget érintő politikai/társadalmi/gazdasági diskurzus igen gyakran alkalmaz leegyszerűsítő dichotómiákat (nyugat-kelet, fejlett-elmaradott, demokratikus-autoriter, stb.), melyben azonban a konkrét térségi konfliktusok és válságjelenségek csak nehezen értelmezhetők. A régió jelentősége a rendszerváltás után leértékelődött, nem volt igény a legújabb folyamatok naprakész ismeretére.

Így konzerválódott a hazai diskurzusokat átható, a korábbi évtizedekre jellemző marxista szemlélet és a tudományos közeg a kényszerűség évei után inkább elfordult a terület tudományos igényű kutatásától, aminek hatására néhány kivételtől eltekintve fehér foltként szerepel a rendszerváltás utáni évtized földrajzi szakirodalmában. A geopolitikai jelentőség, a földrajzi közelség, a gazdasági kapcsolatok, az energiapolitika alakulása, a nemzetpolitika változásai, a határon túli magyarság helyzete, EU Eastern Partnership és a forrongó térségben érzékelhető, a mindennapjainkat is befolyásoló változások miatti kutatói attitűd változása, fordította figyelmünket a terület tudományos kutatása felé, amelyek eredményei is megjelenek a kurzus tematikájában is.