TÁRGY ADATAI:

NÉV: Települési környezetvédelem

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: Gyakorlati jegy (zárthelyi dolgozat, kiselőadások, szöveges összefoglalók érdemjegyeiből, valamint a szakmai gyakorlatok jegyzőkönyveinek jegyeiből áll össze)

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 1+1

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 9.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A települési környezetvédelem fogalma; környezeti igazgatás és a települések kapcsolata; az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai, eszközei Magyarországon ; a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a települések kapcsolata, a Local Agenda 21 és a települési környezetvédelmi programok Magyarországon; levegőtisztaság-védelem a hazai településeken; vízminőség-védelem a települési környezetvédelem rendszerében; települési hulladékgazdálkodás és a települési hulladékgazdálkodási tervek; települési zajvédelem céljai, feladatai, eszközei; települések energiaellátása: alternatív energiahordozók szerepe, lehetőségei; az épített örökség védelme, mint speciális települési környezetvédelmi feladat, gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek részvétele a helyi környezet megóvásában; a környezeti szemléletformálás és környezeti nevelés a településeken; településökológiai kitekintés, a települések zöldfelületi rendszerei; helyi védettségű területek és helyi természeti értékek az országos természetvédelem rendszerében

IRODALOM:

AJÁNLOTT(AK):

Bándi Gy. (szerk., 1999.): Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv

Környezetvédelmi kiskönyvtár 7. Füzet

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Bodnár L.-Fodor I. –Lehmann A.(1999.): A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Enyedi Gy. (szerk.; 2000.): Magyarország településkörnyezete, MTA Budapest

Reichholf, J.(1999.): A települések ökológiája

Magyar Könyvklub, Budapest

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018