TÁRGY ADATAI:

NÉV: Társadalmi és regionális folyamatok Magyarországon

KREDITÉRTÉK: 5

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium + gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E + 1 SZ + 2 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 7, 8

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Az első félévben a hallgatók gyakorlati órák keretében a magyarországi régiókkal ismerkednek meg. A félév első felében a témával kapcsolatos alapvető fogalmak kerülnek bemutatásra:

- a régió fogalma és fajtái,

- Magyarország térfelosztása,

- a területi egyenlőtlenségek előrejelzése,

- a foglalkoztatás ágazati és regionális dimenzióinak kapcsolata.

A félév második felében az egyes régiók természeti-társadalmi tényezői kerülnek bemutatásra.

A második félévben az előzőekben megszerzett tudásanyagra építve a rendszerváltozást követő időszakot elemezzük. A főbb témák:

- az ezredfordulóig lezajló társadalmi-gazdasági átalakulás hátterében zajló társadalmi folyamatok részletes bemutatása,

- az új, valamint új formában megjelenő társadalmi jelenségek elterjedése, hatásaik a társadalmi átrétegződésre valamint a földrajzi tagoltság alakulására,

- a társadalomtudományi kutatások által feltárt folyamatok megragadását célzó fogalmi eszközkészlet és a kutatási módszerek megújulásának, illetve a folyamatokat és azok hatásmechanizmusait leíró elméletek bemutatása,

- ipari növekedési pályák,

- kitekintés az ezredforduló óta tapasztalható új trendek  várható következményeire.

IRODALOM

KÖTELEZŐ(K):

Perczel György (szerk): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Eötvös, Bp., 2005.

Valuch Tibor:Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, Bp., 2002.

Bihari Mihály: Magyar politika 1944 – 2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Osiris,     Bp., 2005.

Szabó Pál: Régió: „meghatározott területi egység”. In: Regionális tudományi tanulmányok. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék. Budapest. 7-61 o. 2005

Társadalmi riport, 2006, 2004, 2002, 2000, 1998, 1996, 1994, 1992, 1990. TÁRKI, Bp.

AJÁNLOTT(AK):

Körösényi András -Tóth Csaba -Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris. Bp., 2003.

Andorka: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006.

Romsics Ignác:Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon, Bp., 2003.

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018