TÁRGY ADATAI:

NÉV: Regionális gazdaságfejlesztés

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 1 E + 1 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 10.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A tantárgy bemutatja a gazdaságfejlesztés és területfejlesztés összefüggéseit, legfontosabb elemeit és módszereit, intézményi és szabályozási hátterét. Bemutatásra kerülnek a regionális fejlesztési stratégiák pillérei, a regionális gazdaságfejlesztés gazdaságpolitikai alapjai. Részleteiben vizsgáljuk meg az állami és önkormányzati eszközök körét, a támogatáspolitika elemeit, hatásait. Számba vesszük a szakpolitikák és eszközeik szerepét a regionális gazdaságfejlesztésben. Kitérünk a regionális versenyképesség jelentőségére. Megvizsgáljuk az innováció-orientált fejlesztési politika eszközeit, az innováció és a tudás szerepét a gazdaságfejlesztésben. Bemutatjuk a gazdasági szereplők közötti együttműködések formáit, fejlesztési lehetőségeit, a hálózatosodást és a klaszter-alapú fejlesztési politikák jellemzőit. Foglalkozunk a gazdasági szerkezetváltás térségeinek fejlesztési lehetőségeivel.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Faragó L. (1994): Regionális gazdaságfejlesztés kereslet-oldali stratégiák segítségével.  Comitatus. 4. 12. 60-63. o.

Lengyel I. - Rechnitzer J. (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 391 o.

Lengyel I. (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle.  12. 962-987. o.

Buzás N. - Lengyel I. (szerk.) (2002): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. JATEPress. Szeged.

AJÁNLOTT(AK):

Amstrong, J./J., Taylor (1993): Regional Economics and Policy. New York - London.

Tóth T. (szerk.) (2004): Regionális gazdaságfejlesztés. Egyetemi jegyzet, SzIE Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Gödöllő

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018