TÁRGY ADATAI:

NÉV: A mezőgazdaság földrajza

KÓD: lltn12222

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: heti 2 előadás, 1 gyakorlat

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 2.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A tantárgy célja a Föld mezőgazdaságát művelési mód, ágazatok, fejlettség és övezetek szerint bemutatni.

A mezőgazdasági tevékenység története, társadalmi-gazdasági jelentősége, szerepe a munkamegosztásban. A géncentrumok. A termelést befolyásoló természeti- és társadalmi tényezők. A műszaki fejlesztés, az ipar és a kutatás, valamint a mezőgazdaság bővülő kapcsolata. A tipizálás szempontjai, a típusok ismertetése. A növénytermesztés földrajzi övezetek szerinti bemutatása. A mérsékelt öv kiemelt jelentősége az élelmiszer- és nyersanyagtermelésben. Az állattenyésztés (szarvasmarha, sertés, juh) szerepe, a takarmányozás fontossága. A baromfi- vertikum bemutatása. A halászat- és az aquakultúra szerepe az élelmiszerellátásban. Az erdők rendeltetése, az erdőgazdálkodás. A gyakorlatok kapcsolódnak az előadásokhoz, adatelemzéssel, számítási feladatokkal

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Buday-Sántha A.(2001): Agrárpolitika-vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Burgerné Gimes A.(1992): A Világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Grigg, D. B.(1980): A Világ mezőgazdasági rendszerei. Fejlődéstörténeti áttekintés. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest.

AJÁNLOTT(AK):

Enyedi Gy.(1964):  Az állattenyésztés földrajza. Gondolat Kiadó, Budapest.

Lőkös L.(2000): A világ mezőgazdasága. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.

A „The state of food and agriculture” kötetei (1994-2004). FAO, Rome.

„A Világ helyzete” sorozat mező- és erdőgazdasággal, valamint halászattal foglalkozó tanulmányai. A Föld Napja Alapítvány kiadása, Budapest.

A tantárgy leírása letölthető itt: ELŐADÁS és GYAKORLAT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018