TÁRGY ADATAI:

NÉV: Államháztartás, önkormányzati pénzügyek

KÓD: Bll3537

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: lltn 04221

ELŐADÁS/GYAKORLAT: előadás

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 6.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Államháztartás. Az államháztartás mint rendszer . Általános jellemzés: Bevételek, kiadások, egyenleg, deficit-finanszírozás, államadósság. Alrendszerek: központi költségvetés; helyi önkormányzati költségvetés; társadalombiztosítás; elkülönített állami pénzalapok. A költségvetési szervek. Az államháztartási reformok.

Adózás. Általános jellemzés: elvek és általános kérdések. A magyar adórendszer: adók, járulékok, vám, illeték, adózás rendje. EU-adóztatás. Adóreformok: múlt, jelen, jövő. Közbeszerzés. Általános jellemzés. Alaptípusok. A magyar közbeszerzési rendszer alakulása, fejlesztésének fő irányai.

Önkormányzati pénzügyek. Elméleti alapok: a fiskális decentralizáció. Bevételek és kiadások. A magyar önkormányzati rendszer és -gazdálkodás sajátosságai, célja és főbb területei (jogi környezet, szervezeti és döntési rendszer stb.). Az önkormányzatok pénzgazdálkodása, pénz- és tőkepiaci kapcsolatai: likviditás-menedzselés, kölcsönforrás-bevonás, fejlesztési finanszírozás.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Kurtán Lajos: Piacgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 282 old. Negyedik fejezet. Államháztartás, adózás, közbeszerzés. 85-156. old.

Vígvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2002. 380 old. A 3., 5., 6. és 7. fejezetek (75-139., 161-252. old.)

AJÁNLOTT(AK):

Vígvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2002. 380 old. A nem kötelező irodalmat képező fejezetek.

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018