Ez a kurzus a hagyományos szövegolvasó szemináriumok sorába illeszkedik. Elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Teleki Pál és Fodor Ferenc életművével és képet kapjanak a két világháború közti földrajzról. Nem véletlen, hogy a két geográfus életpályájával nem csak a tudománytörténet, hanem a köztörténet is foglalkozik: Magyarországon a földrajz és a politika kapcsolata talán soha nem volt olyan erős, mint a Trianont követő évtizedekben. A szeminárium arra is törekszik, hogy ezt a sokoldalú kapcsolatot bemutassa. Mindkét geográfus kötődik az Eötvös Collegiumhoz, Teleki a Collegium kurátora, Fodor pedig a földrajzi műhely vezetője volt a két világháború között, ezért az Eötvös collegiumi földrajzi képzés történetének is időt szentelünk.  

A szemináriumi munka a két geográfus szövegeinek tanulmányozására épül, de röviden foglalkozunk a recepciótörténettel is. A félév elején először Teleki és Fodor életpályáját ismerjük meg, majd egy-egy fontos szöveg elemzésével ismerkedünk meg Teleki és Fodor földrajzi hitvallásával. Ezt követően mindenki kiválaszt egy monográfiát a két geográfus munkái közül, amit referátum formájában bemutat. A félév második felében minden alkalommal két referátumra kerülne sor. (Október 8. és 22. között külföldi tanulmányutam miatt nem lesz óra, ebben az időszakban lehet a referátumra felkészülni.) A szeminárium lezárásaként egy dolgozat születne, amely vagy egy kötet átfogó bemutatását vagy pedig egy kérdés részletesebb kimunkálását tűzi ki céljául. A dolgozat megírásánál nagy hangsúlyt kap a formai követelmények betartása (pl. a hivatkozás, irodalomjegyzék-készítés), illetve a tanulmány-készítés technikájának elsajátítása.

 

Az áttekintendő kérdések a következők lesznek:

1. Óramegbeszélés. (Szeptember 10.)

2. Teleki Pál életútja. (Szeptember 17.)
ABLONCZY Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Bp. 2005.
vagy
ABLONCZY Balázs: A miniszterelnök élete és halála (Teleki Pál, 1879–1941). Jaffa Kiadó, Bp. 2018.

3. Fodor Ferenc életútja. (Szeptember 24.)
GYŐRI Róbert – JOBBITT, Steven (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2016.
a kísérőtanulmánnyal együtt:
JOBBITT, Steven – GYŐRI Róbert: Fodor Ferenc: egy magyar geográfus a XX. század első felében In: GYŐRI Róbert – JOBBITT, Steven (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2016. pp. 9–38.

4. Teleki földrajza. (Október 1.)
TELEKI Pál: A gazdasági földrajz célja és jelentősége. Kertész József Könyvnyomdája, Bp. 1912. pp. 19–28.
TELEKI Pál: Táj és faj. Turán 5. 1. pp. 17–30. vagy In: TELEKI Pál: Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris Kiadó, Bp. 2000. pp.   14–26.
TELEKI Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai I-II. Centrum Kiadóvállalat Rt., Bp. 1936. A Táj [I. pp. 289–301.], illetve a Városiasodás [II. pp. 590–652.] fejezet. Ez előbbi fejezet rövidítve megjelent még: Földrajzi Közlemények 2001. 1–2. pp. 45–50.)

5. Fodor földrajza. (November 5.)
FODOR Ferenc: Egy palócfalu életrajza (Nagyvisnyó). Gazdaság-földrajzi Gyűjtemény II. Athenaeum, Bp. 1930.
JOBBITT, Steven: Emlék Szatmárról – emlék Fodor Ferencről. Az emlékezés és az identitás földrajza Fodor Ferenc: „Szatmár földje, Szatmár népe, Szatmár élete” című művében. Földrajzi Közlemények, 2013. 4., 385-398.

6–10. Teleki és Fodor monográfiái. (Referátumok). (November 12 – december 3.)
TELEKI Pál: A földrajzi gondolat története. (Második kiadás.) Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996. (Első kiadás: 1917. Javallott ezt forgatni.)
TELEKI Pál: Amerika gazdasági földrajza. Bp. 1922.
TELEKI Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai I-II. Centrum Kiadóvállalat Rt., Bp. 1936.
TELEKI Pál: Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris Kiadó, Bp. 2000.

FODOR Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Bp. 1924.
FODOR Ferenc: A Szörénység tájrajza. Gazdaság-földrajzi Gyűjtemény VI. Athenaeum, Bp. 1930.
FODOR Ferenc: Bevezetés a gazdasági földrajzba. Szent István Társulat, Bp. 1933.
FODOR Ferenc: Magyar föld – magyar élet. A Szent István Társulat Kiadása, Bp. 1937.
FODOR Ferenc: Az elnemsodort falu. Athenaeum, Bp. 1942.
FODOR Ferenc: A Jászság életrajza. Szent István Társulat, Bp. 1942.
FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1951. Kiadta: MTA FKI, Bp. 2006 (szerk.: DÖVÉNYI Zoltán) (Javasolt szövegrész: pp. 119–285.)
FODOR Ferenc: Szatmár földje és népe. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1954.
FODOR Ferenc: A magyar lét földrajza. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1948.
FODOR Ferenc: Teleki Pál. (Kézirat.) Kiadta: Mike és Társa Antikvárium, Bp. 2001.

11. Teleki és Fodor recepciója (December 10.)

Földrajzi Közlemények 1939. 4. (Gróf Teleki Pál ünnepi füzet.)
Földrajzi Közlemények 2001. 1–2. (Teleki Pál emlékezete.)
ABELLA Miklós: Vita Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságáról. Földrajzi Értesítő 1956. 4. pp. 456–462.
HAJDÚ Zoltán: Geográfus politikus, avagy politikus geográfus? A tudomány és a politika kölcsönhatás Teleki Pál életművében. Földrajzi Közlemények 1992. 1–2. pp. 1–10.
HAJDÚ Zoltán: Gróf Teleki Pál földrajztudományi munkássága. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium. 1996.
HAJDÚ Zoltán: Teleki Pál tájelméleti munkássága. Földrajzi Közlemények 2001. 1–2. pp. 51–64.
KOCH Ferenc: Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. MTA Társ.-Tört. Tud. O. Közl. VIII/1. 1956. pp. 89–122. (Különlenyomatban is, hozzászólásokkal együtt!)
KUBASSEK János: Teleki Pál, a magyar politikai földrajz atyja. Magyar Tudomány 2011. 8. pp. 987–996.
SEEGEL, Steven: Map Man – Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central Europe. University of Chicago Press, Chicago – London, 2018.
FODOR Ferencné FENCZIK Vira: Fodor Ferenc geográfus életének főbb eredményei és állomásai. (Kézirat.) MTA Kézirattár, Bp. 1963.
GYŐRI Róbert: (szerk.): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban. Eötvös Collegium, Budapest 2014.
HAJDÚ Zoltán: Fodor Ferenc a geográfus. In: FODOR Ferenc: A magyar földrajztudomány története. MTA FKI, Bp. 2006 (szerk.: DÖVÉNYI Zoltán) pp. XI–XLII.
PROBÁLD Ferenc: Egy elfeledett geográfus lappangó műve: A magyar lét földrajza. Földrajzi Közlemények (136.) 2012. 4. pp. 453–458.
JOBBITT, Steven (2011): Memory and Modernity in Fodor’s Geographical Work on Hungary. In: Steven, Tötösy de Zepetnek - Louise O. Vasváry (eds): Comparative Hungarian Cultural Studies. Purdue University Press, West Lafayette, pp. 59-71.
TILKOVSZKY Lóránt: Fodor Ferenc és Teleki Pál. A „bujdosó könyv” történetéhez. FODOR Ferenc: Teleki Pál. Egy „bujdosó könyv.” Mike és Társa Antikvárium, Bp. 2001. pp. 503–553.

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018