Oktató: dr. Gajdos István

Tematika:

A kurzus három egymással összefüggő egységből áll össze.

1. rész - A településtörténet és településtervezés rövid áttekintése, az ókortól napjainkig

(Bevezetés a terület- és településrendezésbe, a tervezés rövid történeti előzményei – Ókor, Középkor, Újkor, a XIX. század nagy városrekonstrukciói. A XX. század építészeti és városépítészeti kérdései, a városi fejlődés fő mozgatórugói, jelentős dokumentumai

2. rész - A tervezés jogi alapjai, alapvető törvények és intézmények, a jelenleg működő tervezési rendszer

(Önkormányzati tv.,Területrendezési tv.,  Építési tv (Az épített környezet alakí¬tásáról és védelméről szóló….), Környezetvédelmi tv, Kulturális örökség védelme, stb. Területrendezési tervezés, tervfajták és tartalmi követelmények, időtávlatok, OTRT és kiemelt térségek területrendezési tervei (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet TrT, Budapesti Agglomeráció TrT) megyei terület-rendezési tervek) A fejlesztés és a rendezés összefüggései, kapcsolatai. A tervek egymásra épülése, kapcsolatok - hierarchia az egyes tervfajták között.

3. rész - Településrendezési tervezés - területfelhasználás. Az önkormányzat feladatai

(Az OTÉK tartalma és a településrendezési tervek fajtái, elkészítésük, időtávlatok, érvényesség. Településfejlesztési koncepció. A területfelhasználás tartalmi elemei, jellemzői. A település elemzése, a területi és vonalas alkotóinak összefüggései. Településszerkezeti terv, a településszerkezet, összetevői. A szerkezeti tervezés célja. Tervi munkarészek: Vizsgálatok, Alátámasztó munkarészek, Jóváhagyandó munkarészek.  Helyi építési szabályzat és szabályozási terv, a szabályozás célja, eszközei és lehetőségei, a szabályozási terv tartalma, elfogadása, sajátos jogintézmények és alkalmazásuk.)

Az utolsó két előadás a hallgatókkal közösen kiválasztott témáról szól. Megvitathatjuk: Mi fog történni a Lágymányosi-öböl (Kopaszi-gát) mellett? Mit jelenthet az Olimpia 2024? Miért szükségesek a gyalogoshidak a városokban? Esetleg más közösen elhatározott téma feldolgozása.

Követelmények:

A félév eredményességéhez két zárthelyi dolgozatot kell elkészíteni.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018