Antal Zoltán - Bartke IstvánA központi (Budapesti) régió, mint funkcionális egység 

(Tanulmányok a Központi Térség regionalizációs folyamatairól és térkapcsolati rendszeréről. [Szerk.: Dövényi Z.–Perczel Gy.]. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék – MTA FKI Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztály, Budapest, 68–84. old). másodközlés: (Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 35-54. old.

PDF

Ballabás GáborVisszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési  és környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján 

(Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány 11.oldal)

PDF

Ballabás Gábor - Volter EdinaEgykori válságtérségeink fejlettségi-környezeti modellvizsgálatának alapjai 

(III. Magyar Földrajzi Konferencia, 2006. CD kiadvány. 13 old.)

PDF 

Ballabás GáborA Közép-dunántúli régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése.  

(IV. Magyar Földrajzi Konferencia. 2008. (szerk.: Szabó V.- Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I.) Debrecen. 5 old.) 

PDF 

Ballabás GáborA települési környezetvédelem önkormányzati és lakossági megítélése a Balaton északi partja és a Balaton-felvidék néhány településén

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 241-250.o.) 

PDF 

Bartke IstvánA globalizáció regionális vetületei (A területi kutatások újabb szférái) 

(Tér és társadalom, 1999. (13. évf.) 4. sz. 1. old.)

PDF 

Bartke IstvánA "településügy" helyzete : Tézisek a településügy helyzetéről és a tennivalók irányairól.

(Falu város régió, 2000. 2. sz. 23-26. old.).

PDF 

Bartke IstvánA magyar településtudomány az ezredfordulón. 

(Falu város régió, 2000. 9. sz. 20-25. old.)

PDF 

Bartke IstvánA területi egyensúlyok.

(Tér és társadalom, 2001. (15. évf.) 1. sz. 25. old.)

PDF 

Bartke István - Czira Tamás - Vidéki Imre - Volter EdinaTerületi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján 

(Tér és társadalom, 2003. (17. évf.) 1. sz. 59-129. old.).

PDF 

Bartke  IstvánA területi egyensúlyok változása 1997 és 2002 között. 

(Tér és társadalom, 2006. (20. évf.) 2. sz. 23. old.). 

PDF 

Bartke  IstvánA társadalom és a gazdaság települési (térbeni) koncentrálódása, ennek hatásai és megítélése 

(Magyar Tudomány, 2007. (168.évf.) 6. sz. 730-739. old.) 

Letöltés 

Beluszky Pál - Győri RóbertA magyarországi városhálózat és az EU csatlakozás. 

(Tér és társadalom. 1999. (13. évf.) 1-2. sz. 1. old.)

PDF 

Beluszky Pál - Győri Róbert"A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés": Magyarország városhálózata a 20. század elején

(Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2003. 11-12. sz. 199-238. old.) 

PDF 

Beluszky Pál - Győri RóbertFel is út, le is út... (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak  változásai a 20. században)

(Tér és Társadalom. 2004. (18. évf.) 1. sz. 1. old.)

PDF 

Beluszky Pál - Győri RóbertEz a falu város! Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után

(Tér és társadalom. 2006. (20. évf.) 2. sz. 65-81. old.). 

PDF 

Berényi Eszter – Zábrádi ZsoltBudapest térszerkezetének vizsgálata faktorökológiai módszerekkel 

(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány, 2006. 10 old.) 

 PDF

Berényi EszterBudapest belvárosának társadalmi megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében

(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 69-82. old. 

PDF 

Berényi EszterDzsentrifikáció Budapesten  

Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. 2009. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 15 old. 

PDF 

Béres Tibor – Lukács GyörgyKamatos pénz a Csereháton

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 175-199.o.) 

PDF

Csemez Attila - Salamin GézaA táj esélye: vita a tervezésről, a fejlesztésről, a rendezésről. 

(Falu város régió. 2006. 3. sz. 2-12. old.). 

PDF 

Czira Tamás- Kukely GyörgyA magyar ipar környezetpolitikai vizsgálata, környezeti helyzete 

(II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. CD kiadvány. 12 old.) 

PDF 

Czira TamásA környezeti állapot és a természeti környezet területi folyamatainak alakulása.

(Falu város régió. 2004. 10. sz. 16-30. old.) 

PDF 

Czira Tamás - Jusztin Valéria - Sóvágó KrisztinaA társadalmi-gazdasági és környezeti hatásértékelés szerepe a területi tervezésben. 

(Területi Statisztika. 2004. (7. évf.) 1. sz. 3. old.) 

PDF 

Czira TamásA környezetvédelmi célú támogatások területi értékelésének módszertana és eredményei 

(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány. 13 old.).

PDF 

Farkas GyörgyNyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban 

(Regio, 1998. (9. évf.) 2. sz. 113-130. old.)

PDF 

Farkas GyörgyA nemzetiségi megoszlás térszerkezete a vegyes lakosságú régiókban  

(Fórum Társadalomtudományi Szemle 2000. (2. évf.) 2. sz. 109-124. old. )

Letöltés 

Gordos TamásA területfejlesztés és eszközei a Közép-magyarországi régióban 

(Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 121-160. old)  

PDF 

Győri Dániel - Szabó SzabolcsFejezetek Nógrád megye gyümölcstermesztéséből 

(Földrajzi Közlemények 134. l. 75-88.old.)

PDF 

Győri RóbertTérszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön 

(Tér és társadalom. 1999. (13. évf.) 4. sz. 77. old.). 

PDF 

Győri RóbertA Kisalföld kereskedelmi vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. 

(Tér és társadalom. 2000. (14. évf.) 2-3. sz. 303. old.) 

 PDF

Győri RóbertVadvízországtól a fokgazdálkodásig : ember és természet viszonyának változó értékelése 

(Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2000. 1. sz. 20-26. old.) 

PDF 

Győri RóbertA történeti régió fogalma  

(Regionális Tudományi Tanulmányok 12., 2005). 

PDF 

Győri RóbertBécs kapujában : területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején. 

(Korall: társadalomtörténeti folyóirat. 2006. (7. évf.) 24-25. sz. 231-250. old.)

PDF 

Hogyor VeronikaA LEADER program bemutatása a sümegi kistérség példáján

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 201-220.o.) 

 PDF

Karácsonyi DávidThe Ukrainian agrarian sector and the global economic crisis

(East European Studies, 2010, MTA VKI IWE HAS, 91-138. old.) 

PDF 

Karácsonyi Dávid - Kincses ÁronAz elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére

(Földrajzi Közlemények 2010, 134. l. 31-43. old.) 

PDF 

Karácsonyi DávidA kelet-európai sztyep és a magyar Alföld mint frontier területek 

(Földrajzi Értesítő, 2008, 57. 1-2. 185-211.o.) 

PDF 

Karácsonyi DávidA társadalmi tagoltság  és a régiók eredete, arculata Ukrajnában

(Földrajzi Értesítő, 2006, LV. évf. 3-4. füzet  pp. 375-391.) 

PDF 

Kukely GyörgyA vaskohászat alakulása, és ennek következményei

(Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, 2002, 9 old.).  

PDF  

Kukely György – Zábrádi ZsoltAz ipar szerepe vidéki nagyvárosaink rendszerváltozás utáni fejlődésében.

(Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 13 old.).

PDF 

Kukely György - Barta Györgyi - Beluszky Pál - Győri RóbertBarnamezős területek rehabilitációja Budapesten. 

(Tér és társadalom 2006. (20. évf.) 1. sz. 57. old.) 

PDF 

Kukely GyörgyA nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában.  

(Tér és társadalom. 2006. (20. évf.) 4. sz. 111. old.) 

PDF 

Kulmann KatalinBioüzemanyag kérdés Magyarországon. 

2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 13 old. 

PDF 

Lieszkovszky József - Szabó SzabolcsKözlekedési szokásvizsgálatok a Cserehátban 

(IV. Magyar Földrajzi Konferencia. 2008, Tanulmánykötet (szerk.: Szabó V.- Orosz Z. – Nagy R. – Fazekas I.) Debrecen. 390-395. old.)

PDF 

Loydl TamásA település és térségének kapcsolata a közép-magyarországi régió példáján

(Comitatus, 2008. 18. 6. 3-23. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 161-180. old) 

PDF 

Mendöl TiborSzarvas földrajza

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 75-132.o.) 

PDF 

Mendöl TiborBudapest 

(In: A Kárpát medence földrajza, szerk.: Bulla Béla – Mendöl Tibor, 1947, Egyetemi Nyomda. Budapest. 554–587. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 13-34. old)

PDF

Perczel GyörgyRéde és földrajzi környezete

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 135-145.o.) 

PDF 

Péti MártonKörnyezetvédelmi-energetikai kutató-fejlesztő és technológiai transzfer lehetőségek a Dél-alföld regionális fejlesztésében.

(Magyar Földrajzi Konferencia, 2001. 9 old.).

PDF 

Péti MártonKörnyezetintegrációs formák a területfejlesztési programozásban.

(Földrajzos Doktoranduszok VII.Országos Konferenciája, 2002, 5 old.).

PDF 

Péti MártonA stratégiai környezeti vizsgálat a fenntartható (területi) tervezés szolgálatában. 

(Falu város régió. 2005. 3-4. sz. 43-56. old.).

PDF 

Péti MártonA területi tervezés "állatorvosi lova" : balatoni tájak. Kilátások a II. Nemzeti Fejlesztési Terv tükrében. 

(Falu város régió. 2006. 3. sz. 42-48. old.) 

PDF 

Pomázi István - Szabó ElemérA környezeti mutatók alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai  

(Statisztikai Szemle, 2006. (84. évf.) 10-11. sz. 996. old.)

PDF 

Pomázi István – Szabó ElemérAnyagáramlások a világ legfejlettebb országaiban az Egyesült Államok és Japán példáján 

(Magyar Tudomány, 2006. (167. évf.) 10. sz. 1225-1235. old.) 

Letöltés 

Pomázi István - Szabó ElemérKörnyezeti jövőképek és előretekintések nemzetközi és hazai tapasztalatainak áttekintése 

(Statisztikai szemle, 2008. (86. évf.) 2. sz. 138. old.) 

PDF 

Pomázi István - Szabó ElemérUrban Resource Efficiency: The Case of Budapest

(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 103-117. old.

PDF 

Salamin GézaRegionális tudomány és üzleti marketing  

(Magyar Földrajzi Konferencia, 2001. 18 old.).

PDF 

Salamin GézaMit ígér a kedvezmények szigete? 

(Falu város régió. 2001. 8. sz. 3-10. old.)

PDF 

Salamin GézaA gazdasági térszerkezet alakulásának legújabb folyamatai. 

(Falu város régió. 2004. 9. sz. 14-24. old.). 

PDF 

Salamin Géza - Péti Márton - Czira TamásParadigmaváltás küszöbén. Az új Országos területfejlesztési koncepció és a területi tervezés. 

(Területi Statisztika. 2005. (8. évf.) 5. sz. 423. old.). 

PDF 

Salamin Géza - Péti MártonAz új Országos Területfejlesztési Koncepció. 

(Falu város régió. 2005. 3-4. sz. 3-16. old.). 

PDF 

Sallai Anna - Salamin GézaNemzeti szintű területfejlesztési politika. 

(Falu város régió. 2006. 1. sz. 19-23. old.) 

PDF 

Salamin GézaMit kezdjünk az ESPON-nal?: konklúziók és üzenetek a hazai gyakorlatnak, különös tekintettel a területi tervezésre. 

(Falu város régió. 2007. 4. sz. 70-80. old.). 

PDF 

Stárics RolandA települési önkormányzatok kis- és középvállalkozásokat támogató tevékenysége a Nyugat-dunántúli régió példáján. 

2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 15 old.

PDF 

Stárics Roland – Szabó SándorA nyugat-dunántúli könnyűipar átalakulása az elmúlt két évtizedben

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 7221-239.o.) 

PDF 

Szabó Elemér - Pomázi IstvánAz anyagáramlás-elemzés (statisztikai) módszertani kérdései I. 

(Statisztikai szemle, 2006. (84. évf.) 4. sz. 400. old.) 

PDF 

Szabó Elemér - Pomázi IstvánAz anyagáramlás-elemzés (statisztikai) módszertani kérdései II. 

(Statisztikai szemle, 2006. (84. évf.) 3. sz. 271. old.) 

PDF 

Szabó SándorPosztszocialista iparvállalatok átalakulása a rendszerváltozás utáni időszakban a RÁBA és a VIDEOTON példáján.

2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 20 old. 

PDF 

Szabó SándorA Csepel Művek iparterületének átalakulása a rendszerváltozás óta eltelt időszakban

(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 83-101. old. 

PDF 

Szabó SzabolcsA vasúthálózat racionalizálásának társadalmi hatása, Mezőcsát példáján.

(Földrajzos Doktoranduszok VII.Országos Konferenciája, 2002, 11 old.).

PDF 

Szabó SzabolcsAdalékok a Mamut Üzletház térformáló szerepéhez  

(Geográfus Doktoranduszok VIII.Országos Konferenciája, 2004. CD kiadvány. 16 old.). 

PDF  

Szabó Szabolcs – Vidéki ImreDunaegyháza szociálgeográfiai képe 

(II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. CD kiadvány. 26 old.)

PDF 

Szabó SzabolcsA közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása és előfordulása Magyarországon.

(Comitatus: önkormányzati szemle, 2004. (14. évf.) 9. sz. 32-41. old.) 

PDF 

Szabó SzabolcsA normál nyomtávolságú vasúti szárnyvonalak története Magyarországon az elmúlt 50 év tükrében 

(Közlekedéstudományi szemle, 2005. (55. évf.) 5. sz. 187-195. old.)

PDF 

Szabó SzabolcsDinamika nélküli tengelyek – a Tápiómente.

(Regionális Tudományi Tanulmányok 12., 2005, 143-158. old.)

PDF 

Szabó SzabolcsAdalékok Budapest közlekedésföldrajzi vizsgálatához

(III. Magyar Földrajzi Konferencia. CD kiadvány. 8 old.)

PDF 

Szabó Szabolcs"Történjen már valami!": közlekedés-fejlesztési elképzelések Budapesten, és azok lakossági fogadtatása 

(Falu Város Régió, 2007. 3. sz. 28-40. old.) 

PDF 

Szabó SzabolcsA piac jelentősége Ráckeve turisztikai kínálatában.

(Modern geográfia, 2007. 4. 22 old.) 

PDF 

Szabó SzabolcsKözlekedési eredetű konfliktusok a budapesti agglomerációban

(Comitatus, 2008, 18. 5. 20-43. old. másodközlés: 2009, In: Közép-magyarországi Mozaik. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 181-203. old.) 

PDF 

Szabó SzabolcsKözlekedési eredetű társadalmi konfliktusok a budapesti agglomerációban

(Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 55-56. old.)

PDF 

Szabó SzabolcsA Közép-magyarországi régió főbb társadalmi-gazdasági folyamatai az ezredfordulót követő években 

(Közép-magyarországi Mozaik, 2009. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. (szerk.: Szabó Sz.). Trefort Kiadó. Budapest. 161-180 old.

PDF 

Szabó SzabolcsVidéki térségek Magyarországon, és azok főbb társadalmi-gazdasági problémái

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 11-71.o.)

PDF 

Szabó SzabolcsEltűnő aprófalvak, eltűnő emberek, eltűnő életformák?

(Vidéki térségek Magyarországon. Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5. 147-174.o.)

PDF 

Vidéki ImreA szénhidrogén-kereskedelem egyes kérdései

(Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 50. old.) 

PDF 

Vidéki ImreAz alumínium-vertikumban bekövetkezett változások

(Hungeo 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója. Budapest. 50. old.

PDF 

Volter EdinaVámszabad területek és térszervező szerepük Magyarországon 

(Tér és társadalom, 2000. (14. évf.) 2-3. sz. 99-108. old.) 

PDF 

Volter EdinaÁllamhatárt átfogó gazdasági kapcsolatok: Szentgotthárd – Heiligenkreuz  

(Falu város régió, 2004. (10) 3. sz. 17-21. old.) 

PDF 

Volter EdinaA határmentiség kiaknázott és kiaknázható erőforrásai Vas megyében

(Comitatus: önkormányzati szemle, 2005. (15. évf.) 5. sz. 5-13. old.)  

PDF 

Zábrádi ZsoltBudakalász – egy agglomerációs falu fejlődése és problémái.

2009. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Szeged. CD kiadvány (szerk.: Bajmóczy P. – Józsa K. – Pócsi G.). SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tsz. Szeged. 17 old. 

PDF 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018