BALLABÁS GÁBOR

BSc
 • Kiválasztott hazai természeti erőforrás(ok) gazdaságföldrajzi és/vagy környezetgazdálkodási szempontú jellemzése és értékelése (vagy összehasonlítása)
 • A hazai ipar valamely ágazatának gazdaságföldrajzi értékelése, vagy kiválasztott ipari al- és szakágazatok összehasonlítása
 • Valamely hazai gazdasági ágazat jellemzése és értékelése környezetgazdálkodási szempontból
 • Valamely EU tagállam átfogó környezetpolitikai értékelése
 • További gazdaságföldrajzi, környezetgazdálkodási téma a témavezetővel egyeztetve
MSc
 • Kiválasztott hazai területi egységek (megyék, régiók) környezetvédelmi helyzetének átfogó értékelése vagy összehasonlítása
 • Kiválasztott hazai nagy- vagy középvárosok környezetvédelmi helyzetének átfogó értékelése vagy összehasonlítása
 • A hazai nagyvállalatok kiválasztott csoportjának átfogó vagy szakterületi környezetstatisztikai alapú környezetvédelmi értékelése
 • Kiválasztott hazai természeti erőforrás(ok) gazdaságföldrajzi és/vagy  környezetgazdálkodási szempontú jellemzése és értékelése (vagy összehasonlítása) önálló kutatási elemekkel
 • A hazai területfejlesztési vagy vidékfejlesztési tevékenység kapcsolódási pontjai a környezet- vagy természetvédelemmel
 • További gazdaságföldrajzi, környezetgazdálkodási, környezeti értékelési, környezeti nevelési téma a témavezetővel egyeztetve 

A konkrét téma és cím a témavezetővel történő egyeztetés után kerül megállapításra (!)

 

BERKI MÁRTON

BSc és MSc közösen
 • A barnamező-rehabilitáció elméleti kérdései.
 • Egy választott budapesti barnamező-rehabilitációs beruházás vizsgálata.
 • Felhagyott ipari területek alternatív (újra-)hasznosítási módjainak vizsgálata.
 • Egy választott budapesti köztér érzékelt, elgondolt és megélt terének vizsgálata.
 • A köztér-használat és a szimbolikus térfoglalás példái Budapesten.
 • Szubkultúrák és marginalizált csoportok térhasználata Budapesten.
 • A szocialista és posztszocialista urbanizáció sajátosságai Budapesten.
 • A hazai szocialista újvárosok (ipari városok) jelenlegi városfejlődési trendjei.

 

FARKAS GYÖRGY

BSc
 • Népesedési folyamatok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása. (Választott régió, ország, országcsoport.)
 • Etnikai, vallási és kulturális gyökerű konfliktusok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása.
 • Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában. (Választási földrajz, államközi kapcsolatok, stb.)
MSc
 • Népesedési folyamatok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása. (Választott régió, ország, országcsoport.)
 • Etnikai, vallási és kulturális gyökerű konfliktusok földrajzi hátterének, hatásainak és következményeinek feltárása és bemutatása.
 • Politikai földrajzi elemzések Kelet-Közép-Európában. (Választási földrajz, államközi kapcsolatok, stb.)
 • Határ menti együttműködés, ill. regionális elemzések a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben.
 • Történeti földrajzi elemzések a Kárpát-medencében.
 • Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek.

 

GORDOS TAMÁS

BSc és MSc közösen
 • A közép-magyarországi régióban kirajzolódó fejlettségi „köztes zóna” gazdasági – társadalmi elemzése
 • A városfejlesztés nemzetközi és hazai példái (Főutca programok)
 • Szociális városrehabilitáció hazai megközelítéseinek összehasonlítása
 • A területfejlesztés eszközrendszerének változása

 

GYŐRI RÓBERT

BSc és MSc közösen
 • A magyar és az egyetemes földrajztudomány története a XIX. század derekától a XX. század közepéig
  Egyes irányzatok részletes bemutatása, geográfusok életművének mérlegre tétele, egyes központi fogalmak fejlődéstörténetének kutatása.
 • Magyarország történeti földrajza a XIX–XX. században.
  A magyarországi térszerkezet történeti változásának elemei, egyes tájak, térségek történeti földrajzi problémáinak elemző bemutatása.
 • Magyarország településföldrajza.
  A mai magyar településhálózat elemeinek, szerkezetének változása; aprófalvak, aprófalvas térségek jövője, a vidéki szuburbanizáció térformáló szerepe. A kevésbé ismert szórványtelepülések (nagybirtokos major, szőlőhegy stb.) jelenlegi helyzete.

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

HILBERT BÁLINT

BSc és MSc közösen
 • Összehasonlító vizsgálat a dualizmuskori Ausztria és Magyarország között, kiválasztott szempont(ok) szerint
 • Kiválasztott város(ok) kormányzásának és/vagy versenyképességének vizsgálata
 • Egyéb, Osztrák-Magyar Monarchiával vagy városi kormányzással vagy városversennyel kapcsolatos téma

 

 

HOHL ZSÓFIA

BSc és MSc közösen
 • Egy választott magyarországi nemzetiségi közösség önkormányzati hálózatának vizsgálata
 • Egy választott település/településcsoport nemzetiségi közösségének több szempontú vizsgálata (pl.: történeti, demográfiai, kulturális, gazdasági stb.)
 • Nemzetiségi identitásra alapozott településimázs - jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása

 

JANKÓ FERENC

BSc és MSc közösen
 • Településföldrajzi, településszerkezeti, településmorfológiai vizsgálatok
 • A turizmus és a településfejlődés tájátalakító hatásai
 • Választási földrajzi elemzések
MSc
 • Helyi környezeti konfliktusok terepi feltárása
 • Környezeti viták a tudományban
 • Az éghajlatváltozás ügye a társadalomban - érzékelés és adaptáció kérdései
 • Valóságteremtő, valóságformáló gyakorlatok elemzése a gazdaságban, társadalomban (adott tájakról, földrajzi helyekről folyó tudományos, szakmai vagy közéleti diskurzusok elemzése)
 • Földrajzi tudáslétrehozás történeti megközelítésben

 

KUKELY GYÖRGY

BSc és MSc közösen

Iparföldrajzi vizsgálatok

 • A magyar ipar területi szerkezetének vizsgálata
 • A gazdasági válság hatása a magyar ipar területi szerkezetére
 • A K+F változó szerepe a magyar iparban

Szakpolitikák területi hatásainak vizsgálata

 • Iparpolitika a 21. században – létezik-e Magyarországon?
 • A gazdaságpolitika területi hatásainak vizsgálata
 • A vállalkozásfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A területfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A településfejlesztési politika területi hatásainak vizsgálata
 • A gazdaságfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben

Közlekedésfejlesztés

 • A közlekedésfejlesztés szerepe a terület/településfejlesztésben
 • A kerékpáros közlekedés vizsgálata európai összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés szerepe a közlekedéspolitikában nemzetközi összehasonlításban
 • A kerékpáros közlekedés a településfejlesztésben (esettanulmányok)

Kína mint a világgazdaság mozgatórugója

 • Kína szerepe a világgazdaság átalakulásában
 • A kínai gazdasági fejlődés hatása a magyar gazdaság átalakulására

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

PALACZKI BOTOND

BSc és MSc közösen

Kulturális földrajzi és mobilitási témákban előzetes egyeztetés alapján.

 

SCHWERTNER JÁNOS

BSc és MSc közösen
 • A települések fejlettségének mérésére alkalmas indikátorok változása
 • A vidék megjelenése a Magyarországon vásárolható mesekönyvekben
 • Legyünk jó helyen – a Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei
 • Költségek földrajza - Az eltérő települési szinteken élők költségterheinek az összehasonlítása
 • Észak - Dél fejlettségi különbségek a Balaton példáján
 • Tudatos településválasztás - Nyugdíjas városok
 • A mi geográfusaink - Az ELTE-n tanuló geográfus hallgatók társadalmának vizsgálata
 • Suszternek lyukas a cipője - Korszerű egyetemi campus kialakításának feltételei és lehetőségei Lágymányoson.

 

TIMÁR JUDIT

BSc és MSc közösen
 • A szuburbanizáció vagy a dzsentrifikáció társadalmi hatásai
 • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (nők, szegények, romák, fogyatékkal élők stb.) földrajza
 • A kritikai földrajz térbeli sokszínűsége - Egy irányzat jellemzőinek összehasonlító elemzése két régióban, országban, „földrajzi iskolában”

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

TOLNAI GÁBOR

BSc és MSc közösen
 • Kreatívipari felmérés Újbudán
 • Vállalkozások és környezetük a Csepel Művek területén

Az alábbi általános témákba illeszkedő, jól körülhatárolt saját témajavaslat (feltétel: vizsgálandó jelenség és mintaterület megnevezése):

 • Városszerkezet térbeli és időbeli változásai
 • Budapest városfejlődése, jelenlegi problémái
 • Posztszocialista településfejlődés
 • Településhálózati kérdések
 • Térképi források használata a településkutatásban
 • Geoinformatika alkalmazási lehetőségei a településkutatásban
 • Egyéb településföldrajzi témák a témavezetővel történő egyeztetés alapján
MSc
 • A Csepel Művek jelenlegi állapotának vizsgálata (geoinformatikai feldolgozás)
 • Újbuda kreatívipari térképe (geoinformatika feldolgozás)

 

VIDÉKI IMRE

BSc és MSc közösen

A témavezetővel történő előzetes egyeztetés alapján.

 

ERŐSS ÁGNES (MTA FKI, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Migráció
 • Etnikai földrajz
 • Kaukázus társadalomföldrajza
 • Szimbolikus földrajz

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

JASCHITZ MÁTYÁS (CESCI,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Határtudomány és határföldrajz a területfejlesztésben

A témakörökön belül a dolgozat konkrét feladata a témavezetővel való egyeztetés során alakítható ki.

 

 

SZABÓ BALÁZS (MTA FKI,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen
 • Budapesttel kapcsolatos városföldrajzi témájú dolgozatok: elsősorban a társadalmi, lakáspiaci, városfejlesztési kérdések elemzése a főváros egészén vagy annak egy részén keresztül.

 

TÁTRAI PATRIK (MTA FKI, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

BSc és MSc közösen

Etnikai földrajz, etnicitás, migráció és kritikai kartográfia témákban a témavezetővel történő egyeztetés alapján.

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018